Sigurimi i Automjetit

  • • Sigurimi i Automjetit
  • • Sigurimi i Garancioneve
  • • Sigurimi i Shendetit ne udhëtim
  • • Sigurimi i Pronës
  • • Sigurimi KASKO
  • • Sigurimi nga aksidentet    personale

Kompania Risk Broker ju ofron u ofruar sigurimet e mëposhtme.

Sigurimi TPL

Në kuadër të ligjit “NR. 04/L-018 për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia” çdo automjet që qarkullon brenda territorit të Republikës së Kosovës duhet të jetë i pajisur me policën TPL (Sigurimi i Detyrueshëm i Mbajtësit të Mjetit Motorik për Përgjegjësinë Civile ndaj Palëve të Treta).

Përmes këtij produkti, Risk Broker mbulon përgjegjësinë civile të mbajtësit të mjetit motorik, në përputhje të plotë me parashikimin e Ligjit.