Sigurimi nga aksidentet personale

  • • Sigurimi i Automjetit
  • • Sigurimi i Garancioneve
  • • Sigurimi i Shendetit ne udhëtim
  • • Sigurimi i Pronës
  • • Sigurimi KASKO
  • • Sigurimi nga aksidentet    personale

Nëse papritur ju ndodh një aksident, dëmtimi juaj dotë jetë jo vetëm shëndetësor por edhe financiar. Për t’jua lehtësuar këtë situatë, Kompania Brokere e Sigurimeve “RISK” ju ofron këtë sigurim për të mbuluar shpenzimet e trajtimit mjekësor.

Pse ju shërben ky sigurim?

Ky sigurim ju mbulon për një periudhë njëvjeçare nga çdo dëmtim trupor shkaktuar nga mjete të rastit ose nga pakujdesia juaj. Nga ky sigurim përfitojnë të gjithë personat e të gjitha moshave dhe gjinive.

Primi i sigurimit llogaritet duke marrë në konsideratë profesionin dhe shumën e sigurimit.

Polica e Sigurimit nga Aksidentet Personale ofron përfitimet e mëposhtme:

- Paaftësinë e përkohshme

- 100% të shumës së sigurimit për paaftësinë e përhershme të plotë.

- Paaftësinë e përhershme të pjesshme e cila llogaritet ne % mbi shumën e sigurimit

- Shpenzimet mjekësore